Balansrapport

BENGTSTORPFIBER.SE

 

Bengtstorp Fiberförening Balansrapport

Räkneskapsår: 2015-01-01 -- 2015-12-31 Period: Januari 2015 - December 2015

Ver nr 1- 46 Sida 1

__________________________________________________________________________________

Ingående balans Utgående balans

Jan 2015 Dec 2015

 

Tillgångar

 

Anläggningstillgångar

1150 Markanläggningar 836 955.71 615 474.21

*Anläggningstillgångar 836 955.71 * 615 474.21 *

 

Övriga kortfristiga fodringar

1650 Momsfodran 33 297.47 830.80

*Övriga kortfristiga fodringar 33 297.47 * 830.80 *

 

Likvida medel

1930 Checkräkningskonto 434 138.77- 21 671.86-

*Likvida medel 434 138.77- * 21 671.86-

 

SUMMA TILLGÅNGAR 436 114.41 594 633.15

 

 

SKULDER

 

Eget kapital

2083 Inbetalda insatser 14 000.00- 14 000.00-

2098 Resultat föregående år 1 754.00 8 385.59

2099 Årets resultat 6 631.59 10 713.74-

*Eget kapital 5 614.41- * 16 328.15- *

 

Kortfristiga skulder

2650 Redovisningskonto för moms 0.00 4 305.00-

2970 Förutbetalda anslutningsavgift 430 500.00- 574 000.00-

*Kortfristiga skulder 430 500.00- * 578 305.00-*

 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 436 114.41- 594 633.15-

Bengtstorp Fiber Ekonomisk Förening Org nr:769626-7553 webmaster@bengtstorpfiber.se