Stadgar

BENGTSTORPFIBER.SE

Stadgar för Bengtstorp Fiber Ekonomisk förening §§ 1-24

Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2013-07-18

 

§ 1 Föreningens namn

 

Föreningens namn är Bengtstorp Fiber ekonomisk förening

 

§ 2 Ändamål och verksamhet

 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla

medlemmarna nätananslutning genom högkvalitativ kommunikation via fiberoptisk kabel för bl. a. TV

data-, telekommunikation, och tjänster för deras nyttjande av anslutning samt genom annan därmed

sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja

föreningens tjänster. Arrendatorer skall jämställas med fastighetsägare i dessa stadgar.

 

§ 3 Säte

 

Föreningen har sitt säte i Mariestads Kommun.

 

§ 4 Medlemskap

 

Till medlem kan antas en sökande som äger fastigheten inom föreningens verksamhetsområde, som i

huvudsak utgörs av området som begränsas inom Bengtstorp och de närmaste yttre omgivningarna,

och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens

ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem.

 

§ 5 Medlems åliggande

 

Varje medlem är skyldig att betala de stdgeenliga och av föreningstämman fastställda insatserna och

avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

 

§ 6 Insats

 

Varje medlem ska delta i föreningen med en insats om 500 kr per inom verksamhetsområdet ägd och

ansluten fastighet. Med ansluten fastighet menas fastighet som planeras att bli eller är ansluten eller

förberedd för anslutning till föreningens nätverk.

 

§ 7 Årlig medlemsavgift

 

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman,

dock högst 500 kr. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

 

§ 8 Anslutningsavgift

 

När en fastighet ansluts till föreningens fiberoptiska kabel skall fastighetsägaren/medlemmen betala

en anslutningsavgift. denna skall beräknas med utgångspunkt från den faktiska kostnaden för att ansluta

fastigheten i fråga till föreningens kabel. Avgiften betalas enligt anfodran.

 

§ 9 Serviceavgift

 

För nyttjande av föreningens tjänster skall avgift utgå. Avgiften för de olika tjänster föreningen

tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar tjänsten

och föreningen. För kostnader som uppkommer och som styrelsen anser vara föreningens kostnad sker

utdebitering fördelad lika per andel.

 

§ 10 Uteslutning

 

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess

intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Uteslutning meddelas skriftligen.

En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla

detta till styrelsen inom en månadfrån det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

 

§ 11 Avgång

 

Utom i de fallsom är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur

föreningen vid räkneskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall

ske skriftligen minst 3 månader före räkneskapsårets slut.

 

§ 12 Styrelse

 

Styrlsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med lägst en och högst fem suppleanter.

Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, styrelseledarmöter och styrelsesuppleanter väljs

av föreningsstämman på två år, växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år. Förutom ordförande

konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöte.

 

§ 13 Firmateckning

 

Föreningens firma tecknas, förutom av styrlsen, av dem styrelsen utser.

 

§ 14 Revisorer

 

På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas lägst en och högst två revisorer och högst en

revisorsuppleant fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

 

§ 15 Räkneskapår

 

Föreningens räkneskapsår är lika med kalenderår.

 

§ 16 Årsredovisning

 

Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie

föreningsstämma. Årsredovisningshandlingarna utgörs av: Resultaträkning, balansräkning och

förvaltningsberättelse.

 

§ 17 Ordinarie föreningsstämma

 

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före mars månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska

följande ärenden behandlas:

 

1. Val av ordförande samt protokollförare vid stämman.

2. Godkännande av röstlängden.

3. Val av två justeringspersoner.

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordningen.

6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.

7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst

eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen.

9. Frågan om arvoden till styrelseledarmöterna och revisorer.

10. Budget.

11. Medlemsavgift.

12. Beslut om antalet styrelseledarmöter.

13. Val av ordförande ett (1) år.

14. Val av styrelseledarmöter och styrelsesuppleanter.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

16. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande samt en suppleant.

17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämmanenligt lag eller föreningens stadgar, och som

anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

 

§ 18 Rösträtt

 

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6 efter det att årsavgiften

erlagts enligt § 7.

 

§ 19 Kallelse och andra meddelande

 

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor

före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före

extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta

revisorerna om detta genom brev eller e-post. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post.

I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas. Det åligger medlemmen

att anmäla och kontrollera att e-postadress respektive postadress är korrekt.

 

§ 20 Vinstfördelning

 

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskrivning avsättning till reservfonden

har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

 

§ 21 Upplösning

 

Vid föreningens eventuella upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna

i förhållande till medlemsinsatser enligt § 6.

 

§ 22 Stadgeändring

 

Stadgeändring sker enligt 7 kap. 14 och 15 §§ lagen om ekonomiska föreningar.

 

§ 23 Extra föreningsstämma

 

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

 

§ 24 Övrigt

 

I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar, SFS 1987:667

 

 

Bengtstorp Fiber Ekonomisk Förening Org nr:769626-7553 webmaster@bengtstorpfiber.se