Hem

BENGTSTORPFIBER.SE

KALLELSE TILL

FÖRENINGSSTÄMMA / ÅRSMÖTE

BENGTSTORP EKONOMISK FÖRENING

När: Måndag den 14 Mars

Tid: 19:00

Plats: ICA-Kvantum Oxen

Personalingången bakom Mariestastidningen (Parkering finnes)

Förutom sedvanliga förhandlingar kommer

Poliskommisarie Gunnar Åreng att informera om grannsamverkan

 

Jag/vi kommer

Anmälan via mejl kjell@oxen.nu alt

tel 20617 mobil 070-5260174

senast Fredagen den 11 Mars

 

DAGORDNING:

1. Val av ordförande samt protokollförare vid stämman

2. Val av två justeringspersoner - Tillika rösträknare

3. Godkännande av Röstlängden

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5. Fastställande av dagordning

6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse

7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om deposition

av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen

9. Frågan om arvoden till styrelseledarmöterna och revisorer

10. Budget

11. Medlemsavgift - Serviceavgift

12. Beslut om antalet styrelseledarmöter

13. Val av ordförande ett (1) år

14. Val av styrelseledarmöter och styrelsesuppleanter

15. Val av revisorer revisorssuppleanter

16. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande samt en suppleant

17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet

 

DU OCH DIN FAMILJ HÄLSAS VARMT VÄLKOMMNA

SJÄLVKLART BJUDER VI PÅ FIKA

 

HANDLINGAR:

Förvaltningsberättelse 2015

Balansrapport

Resultatrapport

____________________________________________________________________________

Tjänsteleverantör

För att se vilka tjänsteleverantörer du kommer att kunna välja mellan gå in på

www.oppenfiber.se

____________________________________________________________________________

 

Ledningskollen

Ska du göra ett grävningsarbete på din tomt eller på din mark.

Registrera dig då på ledningskollen.se.

Då får du utmarkerat vart fiberkabeln + andra kablar ligger.

____________________________________________________________________________

 

 

Bengtstorp Fiber Ekonomisk Förening Org nr:769626-7553 webmaster@bengtstorpfiber.se